งานอภิบาลและแพร่ธรรม – กิจกรรมการอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิก

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 งานอภิบาลและแพร่ธรรม ได้จัดกิจกรรมการอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 เพื่อให้นักเรียนคาทอลิกได้รับพระพร มีความเชื่อ ความศรัทธา และมีความรักมั่นคงในพระเจ้า พร้อมทั้งการดำเนินชีวิตคริสตชนที่ดี โดย อธิการมารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม เป็นประธานในวจนพิธีกรรมเปิดการอบรมฟื้นฟูจิตใจ พร้อมด้วยคณะเซอร์ คุณครูคำสอน และได้เชิญ คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Scroll to Top