กิจกรรมวิทย์น่ารู้กับหนูน้อยลอยกระทง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 แผนกปฐมวัยจัดกิจกรรมวิทย์น่ารู้กับหนูน้อยลอยกระทง จัดโดยคณะครุศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีทั้งหมด 4 ฐาน ดังนี้
        ฐานที่ 1 กระทงแสนสวยด้วยมือหนู
        ฐานที่ 2 ขนมไทย หวานลิ้น กลิ่นละมุน
       ฐานที่ 3 เด็กวัยคิดส์ คิดละเล่นไทย
        ฐานที่ 4 วิทย์น่ารู้
        ซึ่งกิจกรรมแต่ละฐาน มีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติอย่างมากมาย ในวันนี้เด็กๆ แต่งกายด้วยชุดไทย เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักประเพณีและวัฒนธรรมไทย ช่วยกันสืบสานประเพณีไทย และเรียนรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ จากการทดลองต่างๆ นอกจากนี้เด็กๆได้ร่วมกันทำกระทง ได้รับความรู้และความสุขตลอดในการทำกิจกรรมค่ะ