เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

   
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2019 นางสาวจิราวดี    ศรีนพคุณ (หัวหน้า)

2033 นางปณิดา         ถกลสุขสรรค์

2040 นางสาวจริยา      เจริญวงศ์

2075 นางสุทธิพร        สมชื่อ

2108 นางสาวอัจฉรา    ดิเรกสถาพร

2135 นายพีรเดช         อโนทัยสินท

2145 นางสาวกาญจณาพาขุนทด

2147 นางสาวปวีณา     กองวิเศษ

2148 นางสาวธนิษฐ์     กันทะปวง

2166 นางสาวตติมา     ทิพย์จินดาชัยกุล

2177 นางสาวสุวรรณี    สืบจะบก

2179 นางคริษฐา         ไชยสุริยานุฑิต

2180 นางสาวสุภิญญา   ภิญโญ

2182 นางสาวอรชา      เพชรจันทร์

2189 นางสาวพัชรีย์     ตักสินลา

2203 นางสาวนิษา       ตะเคียนงาม

2204 นางสาวฉัตราภัทร์   ปานนิล

นางสาวนฤดี     จารุยาวงศ์

 

 

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์