เพลง          PAULINIAN MISSION SONG

 

My goal as a Paulinian is this:

to proclaim Jesus Christ as the good news

to all in response to the need for total salvation

from materialism, unjust structures,

and apathy through education and care for the sick.

Thus, if life seems rough  and the way is dark.

I will remember this goal :

to proclaim Christ at all times like Mary and Paul;

for I believe what Jesus  said 

I am with you till the end of  time

 and so each day, as I travel on,

I will remember  that  I’m a Paulinian

committed  to Jesus Christ,  my Load, 

to  love  and serve one another,

till in Him  we unite.

ตัด 

I will remember to pro thus. If life seems rough and the way is dark. Remember this goal. To pro thus. If life seems rough and the way is dark. I will remember. This goal

 

เพลง          THE PAULINIAN’S PRAYER

 


God, our loving Father, You called us to participate in Your saving mission. And to make You known and loved through- out the world. We thank You for our Paulinian  identity   that inspires us to be like Christ, and to walk in the truth. Help us to stand firm in our daily struggle to live our Christocentric Paschal Spirituality. Forgive our failures to witness to Your compassionate love and to surrender to Your holy will. Give us the grace to grow in Your love for the good of the Church and the service of neighbor and to remain faithful to You through Your Son Jesus Christ in the unity of the Holy Spirit. One God, forever and ever. Amen. Mary, our Mother and model, pray for us. St. Paul, our patron, pray for us. Our Holy Founders, pray for us. May the love of Christ impel us, now and forever. Amen, Amen.

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์